برنامه های زارع پور برای تصدی وزارت ارتباطات منتشر گردید

برنامه های زارع پور برای تصدی وزارت ارتباطات منتشر گردید

بی بی سرور: برنامه پیشنهادی عیسی زارع پور برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم بـا رویکـرد مبتنـی بـر به کارگیـری تمامـی ظرفیت هـای داخلـی و خارجـی اعـم از جمعیـت جـوان و نخبـه، وجـود بیـش از ۴۰ سـال تجربـه در مدیریـت حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات کشـور، دسـتاوردهای سیاسـتی و اجرایـی در مدیریـت ایـن عرصـه، هم صدایـی کشـورهای منطقـه و سـایر کشـورهای همسـو بـا جمهـوری اسـلامی ایـران در ایـن عرصـه؛ بـا نـگاه درون سـاز و برون نگـر، در بخش های مختلف منتشر شـد.


به گزارش بی بی سرور به نقل از ایسنا، برنامه پیشنهادی عیسی زارع پور برای تصدی سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سید ابراهیم رییسی منتشر گردید. اسـتفاده حداکثـری از فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات و ظرفیت هـای فضـای مجـازی بـرای رسـیدن بـه ایرانـی هوشـمند در تـراز انقـلاب اسـلامی در افـق ۱۴۰۴ بـا رویکـرد ایجـاد شـفافیت، مبـارزه بـا فسـاد، ارتقـاء کارآمـدی و بسـط عدالـت از طریـق ارایٔـه خدمـات هوشمند،، تامیـن و تسـهیل ارتباطـات فراگیـر، ارایٔـه سـرویس هـای محتـوای داخلـی، ایجـاد و توسـعه زیرسـاخت امـن و پایـدار در تمامـی ارکان دولـت و جامعـه، تمـدن سـازی در فضـای مجـازی، مقابلـه بـا تهاجـم فرهنگـی و ارتقـاء جایـگاه اقتصـاد دیجیتـال بـه عنـوان پیشـران و موتـور محـرک پیشـرفت همـه جانبـه بـا در نظـر گرفتـن ارزشـهای اســلامی-ایرانی مبتنــی بــر بیانیــه گام دوم انقــلاب اســلامی و در چارچــوب سیاســتهای کلــی نظــام مقــدس جمهــوری اسـلامی ایـران، بعنوان چشم انداز این برنامه ذکر شده است.
در این برنامه ذکر شده که فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مولفه هــای پیشــرفت و توســعه در حوزه هــای اقتصــادی، اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی رسـوخ و از مرحلـه تاثیرگـذاری بـر شـیٔونات مختلـف زندگـی روزمـره مـردم عبـور کـرده و بـه جزیـی از زندگـی آنـان تبدیـل شـده اسـت. ایـن بخـش، سـهم قابـل توجهـی در ایجـاد ارزش افـزوده اقتصـاد کشـور بوجود آورده و در به کارگیـری زیرسـاخت و شـبکه های توسـعه یافتـه و کارآمـد بـا هـدف کاهـش هزینه هـا و افزایـش بهـره وری ملـی موثـر اسـت. در واقـع پدیده(پارادایم)هـای جدیـد مبتنـی بـر فنـاوری اطلاعـات، فرصتـی را بـرای جهشـی بـزرگ در عرصـه جهانـی و تبدیل شـدن بـه کشـوری پیشـرفته بـا ویژگـی جامعـه ی دانش محـور فراهـم کرده اسـت.
مطالبـه خدمـات و نیازمنـدی هـای جدیـد در ایـن عرصـه و پاسـخ بـه آنهـا، مسـتلزم توجـه به تحـولات سـریع و بهره بـرداری از فناوری هـای نویـن جهـت ارتقـاء شـاخص های حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات در دنیـا و ارایٔـه خدمـات پایـدار و مبتنـی بـر پیشـرفت و توسـعه اسـت. بخـش اعظمـی از ایـن مـوارد بـا ایجـاد عدالـت و فسادسـتیزی در دسترسـی همگانـی بـه امکانـات فناورانـه پایـه، افزایـش کیفیـت خدمات،، تنظیم گـری مناسـب، مشـارکت بخـش خصوصـی و شـرکت های دانش بنیـان، توسـعه منابـع انسـانی و سـایر مـوارد لازم محقـق خواهـد شـد.
ایـن برنامـه که بـا رویکـرد مبتنـی بـر به کارگیـری تمامـی ظرفیت هـای داخلـی و خارجـی اعـم از جمعیـت جـوان و نخبـه، وجـود بیـش از ۴۰ سـال تجربـه در مدیریـت حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات کشـور، دسـتاوردهای سیاسـتی و اجرایـی در مدیریـت ایـن عرصـه، هم صدایـی کشـورهای منطقـه و سـایر کشـورهای همسـو بـا جمهـوری اسـلامی ایـران در ایـن عرصـه؛ بـا نـگاه درون سـاز و برون نگـر تهیـه شـده، به صورت کامل در این لینک موجود است.
در ادامـه ایـن نوشـتار، پـس از بررسـی اسـناد بالادسـتی. هشـت موضـوع مهـم مرتبـط بـا حـوزه ماموریتـی وزارت ارتباطات و فنـاوری اطلاعـات شـامل حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، شتابدهی رشد صنعت فضایی و خدمات پستی مـورد بررسـی قرارگرفتـه و در هـر بخـش ضمـن بیـان وضعیـت مختصـر، مهمتریـن چالشـ ها و راهبردهـای پیشـنهادی بـرای برون رفـت از وضـع موجـود و رسـیدن بـه وضـع مطلـوب ترسـیم شـده اسـت.
1400/05/23
22:05:16
0.0 / 5
1056
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۵
لینک دوستان بی بی سرور
BBServer بی بی سرور

bbserver.ir - مالکیت معنوی سایت بی بی سرور متعلق به مالکین آن می باشد